Rodzina to nasza przyszłość

rodzinaKolejne miliony środków unijnych trafią do powiatu Braniewskiego! Wniosek pn." Rodzina to nasza przyszłość" złożony przez PCPR uzyskał dotację w wysokości 2 692 176,12 zł. w ramach poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Projekt będzie realizowany wspólnie z częścią gmin które zdecydowały się wspólnie aplikować o tą dotację. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Gmina Wilczęta.
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu Braniewskiego oraz 22 rodzin zastępczych.

Kluczowym zadaniem projektu są działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto realizacja projektu zapewni dostęp dla rodzin zastępczych do poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapeutyczno-rehabilitacyjnego oraz z zakresu psychologii dziecięcej.